Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 3 / 2017):

Kan man løbe tør for sand og grus

Økonomien boomer igen, og det giver sig udslag i øget bygge- og anlægsaktivitet og dermed en stigende efterspørgsel efter sten, sand, ler og grus. Faktisk beløber råstofomkostninger sig til ca. 10 % af de samlede anlægsudgifter.

 

I princippet er råstofressourcen endelig. Alligevel kan det være svært at forestille sig, at man kan løbe tør for noget som sten, sand, ler og grus. I praksis er det da også tilgængeligheden, der er det store problem. Der er masser af uudnyttede råstoffer i vores undergrund, men der er rift om arealet til mange andre formål.

 

Teknologi Rådet konkluderede i foråret, at Danmarks areal er 30-40 % for lille til alle de ønsker, vi som samfund har. Ifølge råstoflovens indledende paragrafer skal regionen veje en mængde forskellige miljø- og samfundsmæssige interesser op imod hensynet til forsyningssikkerhed. Mange af disse interesser er samtidig fastlagt i andre planregi hos kommunen eller staten. Det kan eksempelvis være områder omfattet af naturbeskyttelsesloven. Råstoffer er måske vigtige, men råstofgrave står ikke højt på listen over ting, som man ønsker sig i lokalsamfundet.

 

En supplerende mulighed er øget indvinding til havs. Indvindingen til havs har ligget mere eller mindre konstant på ca. 8 millioner kubikmeter årligt de sidste 25 år. Når aktiviteten i byggeriet vokser, så sker den øgede indvinding på land – ikke på havet. Hvorfor det er sådan, ved vi ikke. Men det fortæller os, at der er et uudnyttet potentiale. En forklaring kunne være manglende infrastruktur. En anden er, at også på havet er der konkurrerende hensyn: Fiskeri, vindmølleparker, turisme og naturområder.

 

Transportafstand er en betydelig parameter for råstoffers anskaffelsespris, og hvis en umiddelbar nærhed til en råstofressource på havet ikke matches af havneanlæg, der kan håndtere disse råstoffer, så er den tilsyneladende nærhed intet værd. For nogle råstofkvaliteter er der en faktor 5 i prisforskelle mellem forskellige landsdele.

 

Et tredje håndtag, man kan skrue på, er genanvendelse. Men i betragtning af, at 90 % af byggematerialer ifølge nogle kilder allerede genanvendes, så er det nok ikke alene svaret. En stor del af genanvendelsen er blot nyttiggørelse. Hvis genanvendelse skal biddrage til en lavere råstofindvinding i fremtiden, så skal de genanvendte materialer upcycles. Dette er de 5 millioner ton grøn beton, der sidste år blev produceret, et eksempel på.

 

Som det fremgår, er der tale om en kompleks problemstilling, der griber ind i flere planregi og involverer forskellige myndigheder. Regionerne arbejder derfor gerne sammen med alle myndigheder og brancheorganisationer, der kan bidrage til at løse den samfundsudfordring, der handler om at sikre Danmark nok råstoffer af en rimelig kvalitet og pris i fremtiden.

 

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.