Grundvand

 

Fakta

Drikkevand

Danmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Vandet leveres af ca. 2.600 almene vandværker over hele landet. Det er således en forudsætning, at det grundvand, der pumpes op, er fri for miljøfremmede stoffer, før det iltes og sendes gennem sandfiltre ud til forbrugerne. Processen beskrives i daglig tale som ”simpel vandbehandling” på vandværket.

 

Sprøjtegifte og opløsningsmidler

Forurening med sprøjtegifte og klorerede opløsningsmidler er blandt de største trusler mod det rene drikkevand. Disse stoffer kræver avanceret vandbehandling, hvis de skal fjernes fra grundvandet. Den form for behandling strider mod dansk grundvandspolitik, der bygger på forebyggelse frem for rensning.

Vi mennesker påvirker både mængden og kvaliteten af grundvand og drikkevand. Det sker, både når vi pumper vandet op, og når vi forurener jorden, hvor grundvandet dannes og indvindes.

 

Samarbejde mellem myndighederne

 

 

Kilder til forurening

En grundvandsforurening kan stamme fra en flade-, punkt- eller linjekilde. Langt det meste grundvand dannes under den dyrkede flade. Der er derfor risiko for, at nitrat og sprøjtegifte ender i grundvandet, hvis ikke det bindes i jorden, omdannes af planterne, fortyndes eller nedbrydes undervejs til grundvandet.

Punktforureninger stammer fra forurenede grunde f.eks. gamle opfyldte råstofgrave, gamle industrigrunde, utætte tanke på tankstationer eller kemikaliedepoter. Linjeforureninger stammer fra spild på veje, jernbaner, utætte kloakker mv.