Råstoffer

 

De primære forekomster af råstoffer i Danmark er

 

Med fortsat udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne.

Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for materialer til bl.a. byggeri og vejanlæg.

 

Kommunalreformen i 2006

Med kommunalreformen i 2006 fik regionerne opgaven med at kortlægge råstoffer, udarbejde råstofplaner samt at give tilladelse til og føre tilsyn med råstofindvinding. Den første Råstofplan blev færdig i 2008.

 

Regionernes opgaver efter råstofloven

Regionsrådet skal udføre en geologisk kortlægning af råstofforekomster på landjorden og udarbejde en råstofplan for indvinding og forsyning af råstoffer. Det er regionsrådet, der fastlægger de overordnede retningslinjer for råstofindvindingen, herunder udlæg af grave- og interesseområder i råstofplanen.

Regionsrådene tager hvert 4. år stilling til, om den gældende råstofplan skal revideres.

 

Revision af råstofplanerne

Forud for en revision af råstofplanerne annoncerer regionerne efter forslag og ideer til nye udpegninger af graveområder. Efter modtagelsen af forslag, vurderes disse i forhold til VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet).  Efterfølgende bliver offentligheden og høringsberettigede parter spurgt om mulige bemærkninger til de nu foreslåede graveområder. Når råstofplanen er vedtaget skal kommunerne i deres fysiske planlægning respektere de udlagte graveområder og interesseområder.

 

Regionerne har siden overtagelsen af opgaven udarbejdet:

 

Den første råstofplan

Med udarbejdelsen af råstofplan 2008 blev regionerne opmærksomme på de relativt store forekomster af råstoffer på havet. Regionerne besluttede herefter at undersøge om sømaterialer i højere grad kan indgå som råstoffer i forhold til landbaserede råstoffer. Udredningsarbejdet resulterede i en Grønbog, som blev færdig i 2013, og som nu foreligger i en revideret udgave fra 2015. Grønbogen har til formål at belyse muligheder og begrænsninger for øget anvendelse af sømaterialer, som supplement til landbaseret råstofindvinding.

 

Grønbogen

Ud fra de regionale råstofplaner er det vurderet, at der er et gennemsnitligt årligt behov på ca. 27 - 29 mio. m3 sand, grus og sten i Danmark. I Danmark blev der i 2011 indvundet ca. 23 mio. m3 sand, grus og sten på land. Fra havbunden blev der i 2011 indvundet ca. 7,5 mio. m3 råstoffer. Af disse materialer indvundet fra havet udgjorde de grovere materialer ca. 2,7 mio. m3,mens den resterende del er fyldsand. Forholdet mellem indvinding af sand, grus og sten på land og på havet har ligget nogenlunde stabilt på 9:1 gennem en længere årrække. Fyldsand til kystfordring er ikke medregnet. 

 

Store råstofforekomster på havet

Grønbogen konkluderer, at kortlægningerne i Nordsøen og de indre danske farvande har vist, at der er store råstofforekomster på havet. Det vurderes som sandsynligt, at der er ressourcer til mange år i det danske søterritorium. Yderligere kortlægninger og vurderinger er dog nødvendige, for at kunne give et retningsgivende estimat for mængder, kvaliteter og tilgængeligheden af kvalitetsmaterialer til havs. Det må formodes, at de største mængder af kvalitetsmaterialer vil være at finde i Nordsøen. En vurdering af sømaterialernes egenskaber viser, at disse generelt kan erstatte landmaterialerne med hensyn til kvalitet. 

Mange havne er blevet udbygget med boliger og butikker, hvilket vanskeliggør eller udelukker losning af råstoffer. Hvis der skal ske en øget anvendelse af sømaterialer som supplement til landmaterialerne, er det vigtigt, at infrastrukturen i og omkring havnene fremover også tilgodeser erhvervet, og at der er gode modtageforhold i geografisk spredte havne over hele Danmark. 

 

Indvinding af råstoffer på havet

Ifølge den seneste evaluering af råstofloven var et af formålene med lovrevisionen i 2009, at øge tilførslen af råstoffer fra havet. I grønbogens konklusion peges der på flere forhold og tiltag, som er nødvendige at få iværksat en øget indvinding til havs. Der er bl.a. tale om yderligere vurdering og dokumentation af ressourcen til havs og udarbejdelse af en samlet landsdækkende strategi for indvinding af råstoffer både til lands og til havs. Hertil kommer en vurdering af mulighederne for at ændre reguleringer via f.eks. råstofafgiften, vederlag og eneretsperioden samt sikring af et tilstrækkeligt antal geografisk spredte havne med tilhørende gode infrastrukturforhold m.m. Dette vil kræve lovændringer m.m. og bør ske med drøftelse og samarbejde mellem de primære aktører: stat, regioner, kommuner og erhvervet samt interesseorganisationer.

 

Forecast

Som følge af arbejdet med råstofplanerne opstår der et behov for at kunne forudse, hvordan forbruget af råstoffer forventes at udvikle sig i de kommende årtier. Det bliver initiativet til udarbejdelsen af et forecast for råstoffer, som giver et bud på det mulige råstofbehov frem til 2036 fordelt på de enkelte kommuner. Rapporten blev færdig i 2014.

 

Udvikling i brug af råstoffer

Rapporten beskriver den historiske udvikling af råstofforbruget, og der er opstillet en model, som anvendes til at forudsige det fremtidige forbrug frem mod 2036. Derudover ses der på behovet for fremtidig indvinding på land. Råstofforbruget omfatter sand, grus og sten som stammer fra indvinding på land, på havet, genbrug samt nettoimport. 

Det historiske råstofforbrug afspejler konjunkturudviklingen. Økonomiske opsving øger råstofforbruget og omvendt fører faldende økonomiske vækstrater til et mindre forbrug af råstoffer. F.eks. betød den lempeligere finanspolitik og faldende renter i 1990’erne en øget økonomisk vækst og et stigende råstofforbrug. Derimod betød bl.a. Kartoffelkuren i 1986 at boligbyggeriet bremsede op og som følge heraf et faldende råstofforbrug.

 

Nabo til en råstofgrav

Råstoffer kan kun indvindes dér, hvor naturen har lagt dem – men råstofindvinding fylder i landskabet og kan medføre gener - især for de nærmeste naboer.

Etablering af råstofgrave i landskabet har miljømæssige konsekvenser for omgivelserne i form af støj, støv og tung trafik på veje nær råstofgravene.  Regionerne erfarede, at i de tilfælde, hvor naboer til råstofgrave blev inddraget ved etablering af nye råstofgrave, kunne råstofindvinderne i et vist omfang imødekomme naboernes ønsker om at få reduceret støjen, afgrænset arbejdstiden osv. Problemstillingen blev drøftet i en paneldiskussion på Råstofårsmødet i 2013 i Sønderborg, hvor både politikere fra Region Syddanmark og repræsentanter fra de to brancheforeninger Danske Råstoffer og Kalk og Teglværksforeningen deltog.

 

Kodeks for Godt Naboskab

Paneldiskussionen resulterede i et håndslag parterne imellem på at udarbejde et Kodeks for Godt Naboskab, som råstofindvindere kan tilslutte sig, og som dermed forpligter dem til i god tid at inddrage deres naboer, inden der ændres eller etableres nye råstofgrave.

 

Evaluering af kommunalreformen 2013

En evaluering af kommunalreformen i 2013 resulterede i, at regionerne overtog kompetencen til at behandle og godkende ansøgninger om indvinding af råstoffer på land fra kommunerne. For at gøre arbejdet lettere med indvindingstilladelser og med de årlige indberetninger fra råstofbranchen om indvundne råstofmængder fordelt på de enkelte grave, har regionerne nu udviklet digitale løsninger. Samtidig blev råstofplanerne også digitaliseret bl.a. for at gøre dem lettere tilgængelige for borgerne.

 

 

 

Aktuelt

Grønbog