Lederen fra seneste nummer af "Miljø og Ressourcer" (nr. 1 / 2018):

§ 8

 

 

Dansk Byggeri har meldt ud via forum for regelforenkling, at de ønsker en hurtigere sagsbehandling ved byggeri på forurenede grunde – de såkaldte § 8-tilladelser. Regeringen har imødekommet byggeriets ønske ved at foreslå, at opgaven samles hos regionerne. Regeringens argument er, at hvis det alene er regionerne, der står for disse tilladelser, så opnås der en væsentligt kortere sagsbehandlingstid. Regeringen peger desuden på, at en regional opgaveløsning også vil give en mere ensartet praksis med ensartede vilkår på tværs af landet til følge. I regionerne tager vi gerne opgaven på os.

 

KTC er kommet med et modforslag, hvor regionerne ikke længere skal høres om vilkårene i

§ 8- tilladelsen. Det er dog ikke en realistisk mulighed. Før 2007 var § 8-forløbet samlet hos amterne, men opgaven blev lagt ud til kommunerne ved kommunalreformen – dog således at regionen skulle høres om vilkårene i tilladelsen. Dette krav hænger sammen med, at det er regionerne, som er ansvarlig for den offentlige indsats, der skal sikre, at vores drikkevand ikke ødelægges af stoffer fra forurenede grunde.  Byggeri på disse grunde må derfor ikke fordyre eller besværliggøre den fremtidige indsats, og boliger skal indrettes på en sådan måde, så det er sundhedsmæssigt forsvarligt at bo i dem.

 

Den regionale sagsbehandlingstid ligger med meget få afvigelser på under 14 dage. Sidste år udarbejdede kommuner og regioner 542 § 8-tilladelser. De fleste af tilladelserne koncentrerer sig omkring de større byer.  De 13 kommuner, der havde mere end 10 sager, tegnede sig for over halvdelen af alle § 8-sager. I den anden ende af skalaen havde 39 kommuner to eller færre sager. Det gør det naturligvis svært at vedligeholde en kritisk ekspertise på området i kommuner, der kun har en eller to sager om året.

 

En af de væsentligste gevinster ved at lægge § 8-opgaven i regionerne er synergien til kortlægningen af forurenede eller potentielt forurenet grunde. § 8 gælder nemlig kun på kortlagte arealer, og ved at regionen med det samme får viden om, at der ønskes bygget på et kortlagt areal, så har regionen mulighed for at færdigkortlægge grunden. I mange tilfælde kan en § 8-sag helt undgås, hvis grunden eller dele af grunden viser sig ikke at være forurenet.

 

Regionerne er i alle tilfælde klar til fortsat at understøtte den kommunale byggesagsbehandling, hvad enten det er med de nuværende eller med justerede snitflader. Det må være i den almene interesse, at vi leverer en sømløs, hurtig og ensartet sagsbehandling med høj faglig kvalitet og ensartede vilkår, uanset hvor ansøgningens faglige aspekter behandles. Det vil gavne byggeriet – og det vil gavne miljøet.

 

Hent bladet i PDF-format her.

Abonnér

Klik her for at oprette abonnement
på magasinet Miljø og Ressourcer.

Aktiviteter

Se alle kurser her.
Se alle møderne i kalenderen her.